Agnieszka Dziewiątkowska-Szybilska

Adwokat


Witam na stronie internetowej Kancelarii Adwokackiej w Tarnowie adwokat Agnieszki Dziewiątkowskiej-Szybilskiej. W ramach prowadzonej działalności świadczymy usługi prawne na rzecz osób fizycznych w tym prowadzących indywidualną działalność gospodarczą, polskich oraz zagranicznych przedsiębiorców, organów administracji, jednostek samorządu terytorialnego, a także stowarzyszeń i fundacji. Siedziba kancelarii mieści się w Tarnowie, przy ulicy Krakowskiej 3/3a.

"Człowiek staje się wolny wówczas, gdy nic i nikt nie krępuje jego działań w granicach wyznaczonych
przez obiektywne konieczności."
Janusz Zajdel - Paradyzja


PRAWO RODZINNE:

Kancelaria świadczy usługi dotyczące spraw z zakresu stosunków małżeńskich, rozwodów, władzy rodzicielskiej, przysposobienia, opieki i kurateli oraz dochodzenia alimentów. Zakresem świadczonej pomocy prawnej w szczególności obejmuje:

- Sprawy o rozwód i separację oraz unieważnienie małżeństwa,
- Sporządzanie i opiniowanie majątkowych umów małżeńskich,
- Podział majątku małżeńskiego,
- Sprawy o przysposobienie, jego rozwiązanie i unieważnienie,
- Sprawy o ograniczenie, pozbawienie, zawieszenie i przywrócenie władzy rodzicielskiej, o uregulowanie kontaktów z dziećmi,
- Sprawy związane z ustalaniem i zaprzeczeniem ojcostwa i macierzyństwa,
- Sprawy o alimenty,
- Sprawy z zakresu aktów stanu cywilnego,
- Sprawy o ubezwłasnowolnienie,
- Sprawy związane z uznaniem w Polsce zagranicznych wyroków w sprawach rodzinnych.

PRAWO SPADKOWE:

Kancelaria prowadzi sprawy obejmujące swym zakresem prawo spadkowe i postępowanie spadkowe:

- Zabezpieczenie spadku,
- Dokonanie spisu inwentarza,
- Ogłoszenie testamentu i nakazanie jego złożenia,
- Zarządu spadku nieobjętego i wyjawienie przedmiotów spadkowych,
- Sprawy o stwierdzenie nabycia spadku oraz o dział spadku.

PRAWO ADMINISTRACYJNE:

Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie prawa administracyjnego, a w szczególności zapewnia:

- Pomoc prawną przed organami administracji publicznej, w tym również samorządowymi kolegiami odwoławczymi,
- Reprezentowanie klientów przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
- Sporządzanie wszelkich projektów wniosków do organów samorządu terytorialnego,
- Pomoc prawną w uzyskiwaniu stosownych zezwoleń i koncesji.

PRAWO KARNE:

Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie obrony w sprawach obejmujących prawo karne. Pomoc prawna w sprawach karnych obejmuje w szczególności:

- Reprezentację w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez policję i prokuraturę, przed sądami I instancji oraz w postępowaniu apelacyjnym i kasacyjnym a także w postępowaniu wykonawczym,
- Reprezentacja w sprawach o wykroczenia oraz o przestępstwa karno-skarbowe,
- Składanie wniosków dowodowych i wniosków o zmianę i uchylenie środków zapobiegawczych,
- Wnoszenie środków odwoławczych – zażaleń i apelacji,
- Obrona klientów przed sądem w postępowaniach wykonawczych,
- Formułowanie wniosków i zażaleń w sprawach o odroczenie wykonania kary lub przerwę w jej wykonaniu, o warunkowe przedterminowe zwolnienia, jego odwołanie, zatarcie skazania i ułaskawienie.

PRAWO PRACY:

Pomoc prawna w zakresie prawa pracy obejmuje sporządzanie i reprezentację w sprawach:

- Odwołań od wypowiedzenia umowy o pracę lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia,
- Przywrócenia do pracy,
- Odszkodowania za bezzasadne rozwiązanie stosunku pracy, a także w sprawach dotyczących pozostałych stosunków pracowniczych (wynagrodzenie za pracę i in.),
- Sprawy o mobbing oraz sprawy związane z problemem dyskryminacji w pracy.

PRAWO CYWILNE I GOSPODARCZE:

Kancelaria reprezentuje Klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców przed sądami powszechnymi oraz organami egzekucyjnymi we wszystkich sprawach obejmujących prawo cywilne i gospodarcze:

- Sporządzanie i składanie pozwów i wniosków,
- Sprawy o zapłatę,
- Dochodzenie wierzytelności,
- Zastępstwo procesowe,
- Porady prawne,
- Obsługa roszczeń wynikających z zobowiązań umownych oraz czynów niedozwolonych,
- Sprawy o ochronę dóbr osobistych i ochronę praw autorskich i pokrewnych,
- Spraw obejmujące prawo własności ruchomości i nieruchomości oraz inne prawa,

Warunki współpracy:Relacja z klientem:

W kancelarii podstawą relacji adwokata z klientem jest zaufanie i dyskrecja.  W przeciwieństwie do innych podmiotów funkcjonujących na rynku usług prawnych trudniących się doradztwem prawnym, adwokat jako osoba wykonująca zawód zaufania publicznego, zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć przed ujawnieniem lub niepożądanym wykorzystaniem wszystko, o czym dowiedział się w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych (tajemnica adwokacka). Tak rozumiana tajemnica adwokacka jest nieograniczona w czasie, wiąże nawet wtedy, gdy adwokat nie reprezentuje już klienta. Klienci kancelarii mogą być zatem liczyć na pełną dyskrecję, profesjonalizm i indywidualne podejście.

Wynagrodzenie:

Kancelaria stosuje dwa sposoby ustalania wynagrodzenia: ryczałtowy – polega na określeniu z góry sumy wynagrodzenia. Taki sposób rozliczania dotyczy spraw, w których można w przybliżeniu określić zakres prac i ich wymiar czasowy, w szczególności udzielenie porady prawnej, sporządzenie pisma procesowego, sporządzenie opinii prawnej itp. godzinowy: wysokość wynagrodzenia ustalana jest w zależności od poświęconego czasu na wykonanie danego zadania, którego długości nie można oszacować z przyczyn niezależnych od nas. Stosowany jest przede wszystkim przy stałej obsłudze prawnej osób prawnych. PORADY: Ceny porad wahają się w zależności od konkretnego stanu faktycznego, stopnia skomplikowania sprawy i poświęconego czasu. W przypadku zlecenia prowadzenia sprawy wynagrodzenie za poradę zawsze wliczane jest do honorarium za prowadzenie sprawy. SPRAWY SĄDOWE: Podstawą wynagrodzenia jest umowa z klientem. Jego wysokość jest ustalona w oparciu o charakter zlecenia, złożoność sprawy, czasochłonność.

Skontaktuj się: +48 782-64-65-65